ผลการศึกษา Media Monitor ชี้บทบาทโซเชียลมีเดียแซงหน้าสื่อโฆษณา

อ.สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ซึ่งรับหน้าที่วิทยากรในงาน สัมมน าวิชาการ เรื่อง หนึ่งทศวรรษ Media Monitor ได้เปิดเผยผลการศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องการสื่อสารในสื่อออนไลน์...

Media Monitor :: มองสื่อไทยต่อการนำเสนอข่าวการเมืองและการชุมนุมตลอด 10 ปี (2548-2557)

โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) โดยการสนับสนุนของ สำนักงานสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานสัมมนาวิชาการ “หนึ่งทศวรรษ มีเดียมอนิเตอร์ : บทเรียน ประสบ การณ์ ชุดความรู้” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน...

Media Monitor :: เตือนรายการทีวียังมีเนื้อหาและจัดเรตติ้งไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก

อ.มรรยาท อัครจันทโชติ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยสถิติทั่วโลกชี้เด็กไทย (อายุระหว่าง 6-12 ปี) ดูทีวีเฉลี่ยสัปดาห์ละ 28 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อ.มรรยาท ซึ่งรับหน้าที่วิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ...

Media Monitor :: เผยผลการศึกษาเรื่องบทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อ

โครงการ Media Monitor ได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “หนึ่งทศวรรษ Media Monitor” โดยมีคณะอาจารย์ผู้ทรงเกียรติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมเป็นวิทยากรมากมาย สำหรับการบรรยายในหัวข้อย่อย “บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อ”...