นายกฯสมาคมภัตตาคารไทยเผยแผนฝ่าวิกฤตกิจการร้านอาหารยุคใหม่ ยกระดับมาตรฐานวัตถุดิบ มุ่งสู่ Smart Restaurant

นายกฯสมาคมภัตตาคารไทยเผยแผนฝ่าวิกฤตกิจการร้านอาหารยุคใหม่ ยกระดับมาตรฐานวัตถุดิบ มุ่งสู่ Smart Restaurant

จุดเด่นของประเทศไทยนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สวยงามแล้ว อาหารยังนับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศมาอย่างยาวนาน ชาวต่างชาติบางส่วนรู้จักประเทศไทยจากชื่อของอาหาร และเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเสาะแสวงหาอาหารอร่อยๆโดยเฉพาะ เช่นเดียวกัน...

เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคชายไทย ปี 2015 ต่างGen ต่างใจ

ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ “ต่าง Gen ต่างใจ เจาะ Insight ผู้บริโภคไทย ปี 2015”  โดยมี รศ. ม.ล. สาวิกา อุณหนันท์ ผศ. ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์ และดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ เป็นวิทยากร...

นักวิชาการรั้วจามจุรีเผยผลวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคหญิง ชี้คุณภาพสินค้าต้องมาก่อน

ท่ามกลางสถานการณ์ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด การขับเคลื่อนแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งให้มีความโดดเด่นในสายตาของผู้บริโภคนับว่าเป็นเรื่องท้าทาย และเป็นเรื่องที่องค์กรธุรกิจล้วนให้ความสำคัญ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

Media Monitor ติงสื่อธุรกิจกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนวัฒนธรรมการบริโภคอบายมุข

ผศ.ดร. นิษฐา หรุ่นเกษม อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้ความเห็นในการอภิปรายหัวข้อ “อบายมุขในสื่อ: แอลกอฮอล์ การพนัน และการชิงโชค” ซึ่งเป็นงานวิจัยของโครงการ Media Monitor ในงานสัมมนาวิชาการ “หนึ่งทศวรรษ มีเดียมอนิเตอร์: บทเรียน...