โครงการ Media Monitor ได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “หนึ่งทศวรรษ Media Monitor” โดยมีคณะอาจารย์ผู้ทรงเกียรติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำร่วมเป็นวิทยากรมากมาย

สำหรับการบรรยายในหัวข้อย่อย “บทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อ” ได้รับเกียรตินำเสนอโดยดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยได้มีการถอดบทเรียนและอภิปรายผลการศึกษาของ Media Monitor พร้อมข้อเสนอแนะในหัวข้อเดียวกันนี้ จากการศึกษาวิเคราะห์ทั้งด้านผังรายการ เนื้อหา การจัดเรตติ้ง และโฆษณาที่ปรากฎ เพื่อนำไปประเมินบทบาท หน้าที่ จริยธรรม และความรับผิดชอบของสื่อ

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา - อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา – อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ดร.ชนัญสรา เปิดเผยว่า ปัจจุบันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้มีการกำหนดระเบียบบังคับที่ครอบคลุมปัจจัยเหล่านี้ แต่น่าเสียดายที่ไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยหน่วยงานสื่อทั้งฟรีทีวีและดิจิตอลทีวีล้วนมีการนำเสนอรายการของตนเองที่ ไม่สอดคล้องกับระเบียบของกสทช. ทั้งการจัดผังรายการที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ การจัดเรตติ้งที่ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา การโฆษณาแฝง (Product Placement) ที่ไม่เหมาะสมตามรายการซิทคอม

นอกจากนี้ ดร.ชนัญสรา ยังชี้ว่า สื่อมวลชนยังไม่มีการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ เนื่องจากข่าวประเภทนี้ขาดตัวละคร ไม่มีความหวือหวา โดยสื่อมวลชนจำเป็นต้องมีการติดตามนโยบายที่แถลง สื่อสารให้สังคมเข้าใจและสนใจ อีกทั้งนำเสนอบนพื้นฐานจริยธรรมวิชาชีพอย่างมีสาระ ปราศจากอคติ

งานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีทั้งจากแวดวงนักวิชาการและตัวแทนจากองค์กรสื่อมวล ชน โดยในช่วงการบรรยายของดร.ชนัญสรา ได้มีตัวแทนจากองค์กรสื่อมวลชนแสดงความคิดเห็นว่า ระเบียบของกสทช.นั้นมีความคลุมเครือไม่ชัดเจน ซึ่งยากต่อการตีความของฝ่ายกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน อย่างเช่น ระเบียบด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ระบุว่าห้ามมีรายการส่งเสริมการดื่มสุรา โดยสื่อแต่ละที่ได้มีการดำเนินงานที่แตกต่างกันไป บางที่ถือว่าการเบลอภาพขวดหรือการขึ้นคำเตือนนั้นก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้ ระเบียบของกสทช.ในเรื่องของความรุนแรงของเนื้อหาก็ไม่มีความชัดเจนเช่นกัน โดยบางรายการก็ตัดสินใจว่า จะใช้น้ำแดงเป็นสื่อแทนเลือด หรือการใช้มุมกล้องบังตัวปืนก็เพียงพอแล้ว สุดท้ายนี้ ตัวแทนจากสื่อมวลชนจึงขอความร่วมมือจาก Media Monitor เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างสื่อมวลชนกับกสทช. เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อไป

งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “หนึ่งทศวรรษ Media Monitor” จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2548 โดยมีความมุ่งหมายหลักที่จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลป้อนกลับต่อการนำเสนอเนื้อหา ของสื่อ ซึ่งได้มีการพัฒนาวิธีวิทยาในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังใน ประเด็นต่างๆอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละรอบได้ผ่านการให้คำปรึกษาจากกรรมการวิชาการอย่างใกล้ชิด และนำไปเผยแพร่ ขับเคลื่อน ร่วมกับเครือข่ายตามประเด็น รวมทั้งองค์กรวิชาชีพ สถาบันวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาข้อกำหนดจริยธรรมหรือแนวทางการนำเสนอข่าวสารอย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการยกระดับความเข้าใจด้านสื่อของประชาชน