มีเดียมอนิเตอร์เผย โลกออนไลน์ช่วยขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม พร้อมเรียกร้องสื่อตรวจสอบข้อมูลและเสนอทางออกให้สังคม

“โลกออนไลน์” กลายเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกลไกการสื่อสาร รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยผลักดันประเด็นต่างๆในสังคม ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ ผลในระยะสั้นหรือการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว  ...

Media Monitor :: วิเคราะห์ “สื่อกับการให้ความหมายและคุณค่า”

อาจารย์เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงผลการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง “สื่อกับการให้ความหมายและคุณค่า” ที่ทางโครงการ Media Monitor ได้ศึกษาจาก ฟรีทีวี, ทีวีดาวเทียม, เว็บไซต์, นิตยสาร, วิทยุ, ภาพยนตร์ และหนังสือพิมพ์ ระหว่างปี 2550 – 2556 ว่า...

Media Monitor ติงสื่อธุรกิจกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนวัฒนธรรมการบริโภคอบายมุข

ผศ.ดร. นิษฐา หรุ่นเกษม อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้ความเห็นในการอภิปรายหัวข้อ “อบายมุขในสื่อ: แอลกอฮอล์ การพนัน และการชิงโชค” ซึ่งเป็นงานวิจัยของโครงการ Media Monitor ในงานสัมมนาวิชาการ “หนึ่งทศวรรษ มีเดียมอนิเตอร์: บทเรียน...

ผลการศึกษา Media Monitor ชี้บทบาทโซเชียลมีเดียแซงหน้าสื่อโฆษณา

อ.สกุลศรี ศรีสารคาม คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ซึ่งรับหน้าที่วิทยากรในงาน สัมมน าวิชาการ เรื่อง หนึ่งทศวรรษ Media Monitor ได้เปิดเผยผลการศึกษาและวิเคราะห์ เรื่องการสื่อสารในสื่อออนไลน์...

Media Monitor :: มองสื่อไทยต่อการนำเสนอข่าวการเมืองและการชุมนุมตลอด 10 ปี (2548-2557)

โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) โดยการสนับสนุนของ สำนักงานสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานสัมมนาวิชาการ “หนึ่งทศวรรษ มีเดียมอนิเตอร์ : บทเรียน ประสบ การณ์ ชุดความรู้” เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน...