+662 253 5000 Ext. 271 ...... email: iqml@infoquest.co.th

iQMediaLink เป็นรูปแบบใหม่ของการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ข่าวภายในประเทศไทยหรือไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ไปยังแถบเอเชีย อเมริกา แคนาดา ยุโรป ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และ แอฟริกา โดยเข้าถึงกว่า 5,000 สื่อและช่องทางการสื่อสาร

รายละเอียดบริการของ iQMediaLink

  • iQMediaLink ให้บริการรับ-ส่ง ข่าวประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ข้อความ ภาพ วิดีโอ และมัลติมีเดีย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ต้นฉบับในภาษาอังกฤษที่ถูกส่งผ่าน iQMediaLink จะถูกแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศผู้รับโดยเจ้าของภาษาก่อนนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
  • iQMediaLink จะทำการติดตามการเผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์และสื่อออนไลน์สำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศ รวมถึงการติดตามการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และหนังสือพิมพ์ภายในประเทศสำหรับการเผยแพร่ข่าวภายในประเทศ